Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Gimnazija Novo mesto: Naravoslovna olimpijada - priprave in tekmovanje

Priprave na področjih biologije, fizike, kemije in matematike so potekale od septembra do konca aprila in so zajemale tudi znanja in veščine, potrebne za ekipno delo, kot je to značilno za mednarodno naravoslovno olimpijado (EUSO).

Vsebinske priprave so zajemale predvsem:

 • osnove analizne kemije (volumetrija, spektroskopija, gravimetrija, kromatografija);
 • pregledno nadgrajevanje znanja kemije z vsebinami, ki presegajo srednješolsko raven (pKa, Ksp, pufri, računsko določanje pH soli;
 • pregledno, z razumevanjem podprto znanje 1. in 2. letnika fizike za gimnazije ter svetloba, električni tok: predvsem Ohmov zakon, vezave upornikov, multimeter (ampermeter, voltmeter), električna moč;
 • pregledno, z razumevanjem podprto znanje 1. in 2. letnika biologije

Dijaki so imeli priložnost razvijati eksperimentalne veščine pri uporabi različnih laboratorijskih metod:

 • priprava vzorcev, redčenje vzorcev, rokovanje z laboratorijskim inventarjem, merjenje, zapis podatkov, vrednotenje podatkov, napake;
 • uporaba spektroskopije za določanje železa v železovi tableti in bakra v odpadni vodi;
 • uporaba titracijskih metod (kompleksometrična, obarjalna, redoks in nevtralizacijska) za analizo realnih vzorcev;
 • uporaba kromatografije za določanje sladkorjev v pijačah;
 • uporaba merilnega kompleta Vernier nevtralizacijsko titracijo za določanje fosforjeve kisline v coca-coli in celokupnih kislin v vinu in medu ter obdelavo podatkov s programom LeggerPro;
 • eksperimentalne veščine merjenja v električnih krogih – šolske eksperimentalne vaje pri fiziki;
 • branje in risanje grafov (na milimetrski papir);
 • veščine, ki se jih dijaki naučijo pri eksperimentalnih vajah: osnove merjenja, obdelava meritev, prikaz rezultatov, samostojno opazovanja, razmišljanje, sklepanje;

Dijaki so se skozi različne dejavnosti urili v sodelovalnem delu pri reševanju različnih avtentičnih izzivov, predvsem s preteklih olimpijad.

Naš dijak, ki se je uvrstil na Mednarodno naravoslovno olimpijado (EUSO), je v ekipi z dvema dijakoma Gimnazije Kranj za Slovenijo osvojil 3. mesto in zlato medaljo

Mentorji: Branka Klemenčič, Blaž Zabret, Tatjana Durmič in Anita Nose
Št. ur izobraževanja: 108
Št. vseh vključenih dijakov: 15
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 5
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 27. 4. 2018

Return to top of page