Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Gimnazija Novo mesto: Raziskovalne naloge na področju kemije in sorodnih področjih

Namen dejavnosti je usposobiti dijaka za identifikacijo lastnih potencialov v procesu prepoznavanja in reševanja izzivov v projektih ali raziskavah, kar vključuje načrtovanje, izpeljavo in kritično vrednotenje lastnih dosežkov. Je izrazito usmerjeno v pridobivanje in razvijanje izkustvenih projektnih znanj in spretnosti, ki dijaku omogočajo aktivno delovanje v različnih skupnostih. Naučijo se timskega dela, si utrdijo zaupanje vase in razvijajo kritično mišljenje.

Dijake usmerimo v raziskovalno delo, da dopolnijo in nadgradijo v šoli pridobljeno znanje, mu dodajo praktično vrednost, se naučijo kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja ter vzpostavijo sodelovanje med mladimi raziskovalci, izobraževalnimi ustanovami in podjetji. Hkrati jim omogočimo, da predstavijo svoje delo na tekmovanjih ali srečanjih na šolski, področni, državni ali mednarodni ravni.

Za raziskovalno naloge dijaki opravijo v povprečju 60 ur samostojnega laboratorijskega dela, lahko v partnerski organizaciji ali v šolskem laboratoriju.

Mentorice: Janja Pust, Branka Klemenčič in Katarina Sluga
Št. ur izobraževanja: 60
Št. vseh vključenih dijakov: 26
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 9
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 31. 8. 2018

Return to top of page