Skip links

Aktivnosti srednjih šol

II. gimnazija Maribor: Individualizirano delo pri kemiji

Vse aktivnosti so se izvajale v smeri širitve in poglabljanja temeljnega znanja kemije 1. in 2. letnika  kemije. Na ta način smo dijakom omogočili hitrejše napredovanje v procesu učenja, uporabo zahtevnejših oblik učenja, upoštevali posebne sposobnosti in močna interesna področja dijakov, njihovo individualnost ter jih spodbujali k samostojnosti ter odgovornosti.

Dijaki so samostojno preučili v naprej dogovorjena poglavja, katerih razumevanje smo preverjali na konzultacijah. Imeli so možnost dodatnega pouka v okviru priprav na domača in mednarodna tekmovanja, kjer smo delali na primerih zahtevnejših nalog. V januarju 2018 so dijaki pisali predmetni izpit. V kolikor je bila ocena izpita odlično (5), je  bila s tem kemija 2. letnika uspešno zaključena. Dogovor z dijaki je bil, da morajo doseči vsaj 90 %, če želijo nadaljevati v programu za nadarjene (to pomeni, da se jim ocena pri kemiji zaključi z odlično (5) in v 2. ocenjevalnem obdobju delajo dalje po individualiziranem programu).

Od 16 dijakov, ki so redno obiskovali priprave in konzultacije, je 6 dijakov opravilo predmetni izpit in s tem pridobilo priložnost za mentorstvo pri izdelavi raziskovalne naloge s področja kemije in njej sorodnih ved. Z raziskovalnim delom je začelo 5 dijakov.

Trije so nalogo že uspešno zagovarjali (tudi na državnem srečanju mladih raziskovalcev), dve nalogi sta še v fazi pridobivanja podatkov iz praktičnega dela. Z raziskavami so zaključili tudi Klemen Kirbus in Nina Varda iz 4. letnika, ter Nuša Kos Thaler in Lana Krmelj iz 3. letnika. Slednji sta na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev osvojili zlato priznanje, Klemen in Nina pa sta se uspešno kvalificirala na mednarodno tekmovanje mladih raziskovalcev v Istanbulu (med deset najboljših mladih raziskovalcev iz 28. držav sveta).

Mentorji: Zdenka Keuc
Št. ur izobraževanja: 243
Št. vseh vključenih dijakov: 20
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 8
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 16. 5. 2018

Return to top of page