Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

Raziskovalna postaja Petnica: Pregledne aktivnosti

Cilji aktivnosti

ASTRONOMIJA
– Dijaki razumejo naravo astronomije kot opazovalne znanosti in strukturo vesolja.
– Dijaki razumejo temeljna načela zvezdnega razvoja in pomen mase zvezd.
– Dijaki poznajo in razumejo Keplerjeve zakone ter jih uporabljajo.
– Dijaki izračunajo maso črne luknje v središču Mlečne ceste.

BIOLOGIJA
– Dijaki razumejo načela aseptičnega dela ter to preizkusijo v praksi.
– Dijaki razumejo, kaj je odpornost na antibiotike.
– Dijaki opravijo analizo antibiotikov in razpravljajo o pridobljenih rezultatih.
– Dijaki razumejo principe svetlobne mikroskopije in histološkega barvanja.
– Dijaki samostojno opravljajo  rutinsko barvanje s hematoksilinom in oezinom.
– Dijaki prepoznajo in opišejo histološke strukture na diapozitivih, ki so jih pripravili.

KEMIJA
– Dijaki razumejo temeljna načela tekoče in plinske kromatografije.
– Dijaki pripravijo raztopine za umeritveno krivuljo, analizirajo umeritveno krivuljo in izračunajo rezultate kalibracijskih standardov.
– Dijaki razumejo, kako deluje masna spektrometrija.
– Dijaki samostojno izberejo tehniko, ki je najbolj primerna za analizo določenega vzorca.
– Dijaki v vodovodni vodi izvedejo volumetrično analizo za več ionov in izračunajo rezultate.
– Dijaki razumejo, kako se vzorci pripravljajo za atomsko spektroskopijo.
– Dijaki razumejo spektrofotometrija.
– Dijaki analizirajo konkretne vzorce (formulacije zdravil, pijače).
– Dijaki razumejo prednosti instrumentalnih tehnik nad volumetrično analizo.
– Dijaki svoje rezultate zapišejo v programsko opremo za analizo podatkov.

ELEKTRONIKA
– Dijaki razumejo Ohmov zakon in I-V diagram.
– Dijaki prepoznajo osnovne elemente električnih vezij in merijo ter karakterizirajo značilnosti uporov z načrtovanjem I-V diagramov.
– Dijaki razumejo Kirchhoffove zakone in njihovo povezavo z zakonodajo o varstvu energije in z Ohmovim zakonom.
– Dijaki merijo tok in napetost z digitalnim multimetrom
– Dijaki lahko izračunajo odtok moči na uporih z lastnimi izmerjenimi podatki.
– Dijaki razumejo načela delovanja Croke’s tube in CRT osciloskopov ter razumejo principe analognih in digitalnih meritev.
– Dijaki uporabijo osciloskop za demonstracijo odbitka elektronskih žarkov v CRT.
– Dijaki razumejo koncept EM polja in povezavo med električnim in magnetnim poljem v tokokrogih in kako jih meriti.

ARHEOLOGIJA
– Dijaki razumejo načela sprememb kosti, ki jih povzroča proces staranja in spolnostni dimorfizem.
– Dijaki samostojno ocenijo spol in starost osebe ob smrti na osnovi analize starodavnih skeletnih ostankov.
– Dijaki razumejo analizo blaga, najdenega v grobovih in skeletnih ostankov za razumevanje pretekle kulture in družbe.

FIZIKA
Dijaki razumejo koncept periodičnega gibanja in spremenljivke, ki ga opisujejo.
– Dijaki razumejo razliko med oscilacijskim in krožnim gibanjem.
– Dijaki razumejo koncept gibanja valov ter naslednje valovne pojave: absorpcijo, odboj, refrakcijo, polarizacija, valovna motnja, stalni valovi.
– Dijaki znajo predstaviti rezultate fizičnega poskusa.
– Dijaki povežejo linearno odvisne spremenljivke in analizirajo podatke.
– Dijaki z uporabe difrakcije izračunajo širino človeškega lasu.

Didaktične metode dela

  • predavanja,
  • eksperimentalno in laboratorijsko delo,
  • skupinsko in raziskovalno delo

 

Opis aktivnosti

Program v Raziskovalnem centru Petnica je bil izveden od 19.- 23. 2. in 23. – 27. 4. 2018. Dijaki so bili razdeljeni v tri skupine po 10 dijakov in so krožili med področji. Kemiji, biologiji in fiziki je bilo namenjeno po 10 šolskih ur dela, astronomiji, arheologiji in elektroniki po tri šolske ure. Z dijaki je delalo 15 izkušenih mentorjev, kar je omogočalo veliko individualizacijo programa in zelo aktivno vključevanje dijakov.

Tadej iz Ruš je sestavil in na straneh svoje šole objavil kratko poročilo s fotografijami po dnevih (ko kliknete, podrsajte po strani navzdol do Tadeja 🙂

Izvajalec: Istraživačka stanica/Research station “Petnica” (Srbija)
Št. ur izobraževanja: 40
Udeleženih nadarjenih dijakov:  60

Avtorja besedila in fotografij dr. Marko Ivanišin in Nataša Kostanjevec (RaST).

Return to top of page