Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

FKKT UM: Raziskovalne naloge na področju kemije

Cilji aktivnosti

  • priprava individualnih raziskovalnih projektov za dijake  (raziskovalna dispozicija, pregled literature, spoznavanje novih raziskovalnih metod in pristopov).
  • pridobivanje novih znanj in veščin na področju naravoslovja.
  • izvedba raziskovalnega dela (praktično laboratorijsko delo ali uporaba računalniških simulacij).
  • interpretacija rezultatov, zapis naloge.
  • javna predstavitev raziskovalnega dela (šolska predstavitev, pred strokovno  komisijo na regijskem srečanju in/ali strokovno komisijo na državnem srečanju).

 

Didaktične metode dela

Raziskovalno učenje  in raziskovalno delo; problemski pristop in sodelovalno učenje, saj so dijaki morali sodelovati z različnimi strokovnimi delavci. Ker so vse naloge bile izvedene eksperimentalno. je bilo nujno tudi samostojno učenje ter e-učenje na daljavo (redna komunikacija preko elektronskih medijev).

Opis aktivnosti

Na pobudo FKKT smo v decembru 2017 sklicali prvo srečanje šolskih mentorjev in dijakov.

Mladi raziskovalci so  spoznali predlagane teme raziskovalnih nalog, sledila je opredelitev ciljev ter raziskovalnih vprašanj ter terminski dogovori glede izvedbe praktičnega dela  z opredelitvijo raziskovalnih pristopov.

Šolski mentorji so bili moderatorji med šolo (dijaki) in FKKT, v času pisanja naloge pa so dijakom nudili ustrezno podporo ter jim pomagali pri pripravi predstavitev nalog.

Osrednji cilj dela z mladimi je bil razvoj raziskovalnih kompetenc, ki so se ob zaključku (javni predstavitvi raziskovanih nalog) odražale v  kvaliteti razumevanja in interpretacije zahtevnih znanstvenih člankov iz izbranega področja, sposobnosti načrtovanja ustreznega praktičnega dela ter analizi pridobljenih rezultatov.

Razvoj raziskovalnih kompetenc v tem konceptu dela lahko razumemo kot izobraževalni model in kot model usposabljanja dijakov, saj so dijaki pridobili nova znanja, veščine (molekulsko modeliranje, nove metode na področju analizne in fizikalne kemije; nadgradnja poznavanja lastnosti organskih molekul) ter tudi spretnosti, ki mladim oblikujejo vrednote (vztrajnost, natančnost, ponovljivost rezultatov, akademska poštenost), pomembne za njihovo nadaljnje  izobraževanje.

Izvajalec: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Št. ur izobraževanja: 80
Udeleženih nadarjenih dijakov:  10

Avtor besedila izr. prof. dr. Urban Bren (FKKT UM). Avtor fotografij dr. Marko Ivanišin (RaST).

Return to top of page