Skip links

Splošni pogoji

Splošni pogoji, pogoji poslovanja in pravice uporabnikov, registriranih na platformi RaST

0. Splošno
Platforma RaST je namenjena upravljanju aktivnosti za nadarjene dijake v okviru projekta RaST, ki traja od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2020 in je financiran iz sredstev Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Republike Slovenije.
Platforma, njene funkcionalnosti in s tem povezano zbiranje podatkov uporabnikov sledijo namenu izboljšanja izvedbe in dokumentacije aktivnosti za nadarjene dijake in je v tem smislu dobronamerna.
Uporaba platforme je za vse uporabnike v času projekta brezplačna. Spletna stran projekta http://www.projekt-rast.si/, na kateri se samodejno objavljajo v spodnji točki navedeni podatki o aktivnostih, bo javnosti dostopna tudi po koncu projekta RaST.
Podatki, ki bodo do konca projekta zbrani na platformi, bodo na tej tudi ostali tudi po koncu projekta. Platforma bo po koncu projekta do nadaljnjega izključena iz delovanja. Uporabniki bodo obveščeni, ko bo ponovno delovala.
1. Odgovornost za podatke na platformi in določanje pravic uporabnikov
Vsak uporabnik, ki se na platformi registrira oz. je njegova registracija omogočena, jamči za resničnost in celovitost podatkov, ki jih je vnesel, in se strinja s funkcionalnostmi oz. pravicami uporabnikov, ki jih platforma omogoča.
Za uresničevanje navedenih funkcionalnosti platforme oz. pravic posameznih uporabnikov in varovanje vnešenih podatkov sta odgovorna vodja projekta RaST, dr. Marko Ivanišin, in izdelovalec platforme, podjetje Kragor, d.o.o., ki ga zastopa  Žiga Gorup. Spremembe v funkcionalnosti platforme, ki so vezane na dostop do podatkov posameznih vrst uporabnikov, odgovorna sproti sporočata uporabnikom.
2. Pravice uporabnikov (upravljanje s podatki)
Podatke v platformo vnašajo uporabniki. Uporabniki ne morejo (nimajo pravic) spreminjati podatke drugih uporabnikov. Izjemi sta Administrator šole in izvajalca, ki lahko spreminja osebne podatke mentorjev (ime, priimek, e-naslov, tel. številka) svoje organizacije (Administrator organizacije ima pravice vnašanja teh podatkov, da se mentor lahko registrira na platformo) ter izdelovalec platforme, ki lahko spremeni podatke vseh drugih uporabnikov.
Različnim vrstam registriranih uporabnikov so dostopni različni podatki in sicer imajo naslednje vrste uporabnikov ob podatkih, ki so jih sami vnesli, tudi dostop do:
2a. Administrator šole (registrira srednjo šolo):
• podatkov, ki jih vnesejo mentorji njegove šole, vključno s podatki, ki jih vnesejo v prijavo aktivnosti,
• podatkov, ki so jih vnesli dijaki njegove šole ali so vezani na njih, vključno s seznamom aktivnosti, na katere so se ti dijaki prijavili, in ocen, ki so jih pri uspešno opravljenih aktivnostih prejeli od mentorjev aktivnosti.
2b. Administrator izvajalca (registrira izvajalca):
• podatkov, ki jih vnesejo mentorji njegove organizacije, vključno s podatki, ki jih vnesejo v prijavo aktivnosti,
• podatkov, ki jih vnesejo dijaki, ki so se prijavili na aktivnosti, ki jih izvaja, ali so vezani na te dijake, vključno s seznamom aktivnosti, na katere so se prijavili.
2c. Mentor (registracijo mu omogoči administrator šole ali izvajalca):
• podatkov, ki jih vnesejo dijaki, ki so se prijavili na njegovo aktivnost, ali so vezani na te dijake, vključno s seznamom aktivnosti, na katere so se ti dijaki prijavili.
2d. Dijak (registracijo mu omogoči administrator šole):
• podatkov o aktivnostih, ki so bile izbrane na javnem pozivu,
• ocene, ki jo vnese mentor aktivnosti, na katero se je dijak prijavil in jo uspešno opravil.
2e. Administrator platforme (vodja projekta RaST) in izdelovalec platforme (podjetje Kragor, d.o.o.) imata dostop do vseh zgoraj navedenih podatkov.
3. Javno dostopni podatki
Na spletni podstrani projekta RaST http://prijava.projekt-rast.si/pregled_aktivnosti so za aktivnosti, ki so bile izbrane na javnem pozivu, javno vidni podatki v naslednjih poljih, ki jih mentor vnese v prijavnico aktivnosti: Področje, Podpodročja, Krajši opis, Cilji aktivnosti, Oblike dela, Način izvedbe, Rok prijave za dijake, Začetek aktivnosti, Konec aktivnosti, Kraj in naslov izvajanja, Skupno število ur za udeleženega dijaka, Število vseh v aktivnost vključenih dijakov, Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND), Odgovorni mentor, Sodelujoči mentorji, Spletna stran izvajalca aktivnosti.
Registrirani dijaki imajo preko menijev Aktivnosti (v platformi) ob zgornjih dodatno dostop do podatkov vnesenih v naslednjih poljih: Daljši opis, Reference odgovornega mentorja, Reference sodelujočih mentorjev.
4. Varovanje in obdelava podatkov
Podatki s platforme se ne posredujejo tretjim osebam in le-te ne morejo dostopati do njih.
Administrator platforme lahko registriranim uporabnikom ali drugim osebam, ki imajo legitimen interes, posreduje podatke s platforme z namenom izboljšanja organizacije ali dokumentacije aktivnosti za nadarjene dijake v okviru projekta RaST.
Podatki s platforme se uporabljajo zgolj za potrebe projekta, kot so poročila financerjem in strokovni prispevki za konference. Pri tem gre večinoma za statistično obdelavo in le v izjemnih primerih za objavo podatkov o uporabnikih (predvsem imenih šol in izvajalcev, ne pa mentorjev in dijakov).
5. Promocija aktivnosti in projekta
Uporabniki s svojo registracijo dovoljujejo objavo slikovnega materiala (fotografije, video posnetki), ki je nastal v času izvajanja aktivnosti ali služi za njihovo promocijo ali promocijo projekta RaST. Slikovni material je lahko objavljen v digitalni ali tiskani obliki in razširjen na različne načine (splet, letaki ipd.).
Pri ustvarjanju slikovnega materiala se bo izvajalec poskusil izogniti prikazu obrazov (posnetki s hrbtne strani, brez glav ipd.). V kolikor to ne bo mogoče, bo izvajalec težil k temu, da obrazov ne poveže z imenom in priimkom odslikanih oseb. V kolikor bo pa povezava smiselna ali nujna (npr. uspehi na tekmovanjih), bosta ob obrazu objavljena tudi ime in priimek. Povezava obrazov oseb s šolo oz. organizacijo, ki ji pripadajo, bo bolj pogosta.

V Mariboru, 1.9.2017

Return to top of page