Skip links

projekt rast

ZA IZVAJALCE AKTIVNOSTI

ODPRTI

Javni poziv za (so)financiranje aktivnosti za nadarjene in njihovo karierno orientacijo, ki jih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija izvajajo javni in zasebni zavodi, društva, (raziskovalni) inštituti in druge organizacije med 21.1.2020 in 6.9.2020, podaljšan do 6.6.2021 (objavljen 21.1.2020, odprt do porabe sredstev)

ZAKLJUČENI

Javni poziv za (so)financiranje aktivnosti za nadarjene, ki jih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija izvajajo podjetja in druge organizacije med 8.4.2019 in 1. 12. 2019 (objavljen 8.4.2019, zaključen 1.12.2019)

Javni poziv za (so)financiranje aktivnosti za nadarjene med 1.10.2019 in 20.6.2020 na srednjih šolah kohezijske regije Vzhodna Slovenija (objavljen 23.8.2019, rok prijave 15.9.2019)

Javni poziv za (so)financiranje aktivnosti za nadarjene “zunanjih izvajalcev” v zimskih počitnicah 2019 (18. – 22.2. in 25.2.-1.3.2019) v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (objavljen 18.12.2018, rok prijave 14.1.2019)

Javni poziv za (so)financiranje aktivnosti za nadarjene med 1.10.2018 in 13.5.2019 na srednjih šolah kohezijske regije Vzhodna Slovenija (objavljen 23.8.2018, rok prijave 20.9.2018)

Vprašanja in odgovori v zvezi z javnim pozivom z dne 23. 8. 2018

(14.9.2018) Ali pri referencah štejejo vse, reference dijaka, šole ali mentorja? Ali morajo biti navedene reference mentorja vezane na vsebino aktivnosti ali nasplošno?

V prijavnici vnašate reference aktivnosti (A) in reference mentorjev (M). Pod A vnašate pretekle rezultate aktivnosti, npr. dosežki dijakov na tekmovanjih, natečajih, narejeni izdelki ipd. Pod M vnašate, kar je v preteklosti naredil mentor, seveda vsebinsko vezano na aktivnost (če je mentor likovne delavnice ne veljajo njegova priznanja za športne dosežke), pri tem pa prosim ne ponavljajte, kar ste že vnesli pod A. Če je aktivnost nova in je v preteklosti še niste izvajali, pod A vpišete reference šole ali sodelujočih mentorjev na področju, na katerega spada aktivnost (npr. prijavljate novo aktivnost raziskovalne naloge pri fiziki in pod A vpišete dosedanje dosežke dijakov pri fiziki…)

(14.9.2018) Na informativnem sestanku je bilo rečeno, da računamo pri stroških dela urno postavko. Lahko se šteje v tretji steber. V tem primeru mi urne postavke ne moremo navesti kot strošek ali pač? To je že tako del naše plače.

Kar že imate plačano iz javnih sredstev (npr. ure 3. stebra), ne morete plačati še iz sredstev projekta RaST (to bi pomenilo “dvojno financiranje”).

(14.9.2018) Lahko dobimo plačano del. uspešnost do 20%, če imamo tretji steber poln? Kam gre delo koordinatorja - je kako vrednoteno? Kaj svetujete?

Dela koordinatojev ne plačujemo posebej. Seveda pa lahko stroške svojega dela vključite v stroške aktivnosti (ene ali večih). Kako vam bo to delo izplačano, določi šola. Povečan obseg dela (POD) iz naslova delovne uspešnosti ne pomeni večjega števila ur, pač pa je nagrada za bolj kakovostno opravljeno delo. Torej jo lahko dobite izplačano tudi, če imate poln 3. steber. POD se lahko izplačuje do največ 20% osnovne bruto plače (odvisen je torej od deleža zaposlitve in višine plače). Preverite še pri vaših nadrejenih, ali se strinjajo z izplačilom delovne uspešnosti.

(14.9.2018) Kako naj ovrednotimo uro učitelja v finančnem načrtu - se opiramo na plačni razred učitelja ali imamo morda kakšno enotno urno postavko učitelja za te dejavnosti?

Vrednost mentorjevega dela določite sami. Če je pravna podlaga plačila njegova zaposlitev pri vas, upoštevate njegov plačni razred.

(14.9.2018) V razpisu piše, da se oprema ne financira - kaj je mišljeno pod oprema? Ali lahko načrtujemo npr.: nakup strokovne literature ali orodja za delo v delavnici?

Oprema je osnovno sredstvo, torej nekaj, kar vam bo po izvedbi aktivnosti ostalo v kupljeni obliki za nadaljno uporabo. Orodje in strokovna literatura sta osnovni sredstvi (npr. delovni zvezki pa ne). Pri strokovni literaturi lahko naredimo izjemo, v kolikor bo kupljena zelo ciljano za potrebe izvedbe aktivnosti (in ne presplošno za širše strokovno področje) in v racionalnem obsegu. Pri tem upoštevajte, da se je veliko vsebin dostopnih na spletu, mnoge tudi brezplačno. Nakup strokovne literature v prijavnici utemeljite, orodja iz sredstev projekta RaST ne morete kupovati.

(14.9.2018) Sodelavka ima v mislih prijavo aktivnosti, kjer bi v začetnih fazah proučili izdelek, nato pa bi ga izdelali. Glede na to, da je pri tem večina stroškov povezanih z nakupom materiala (les in ponjave) me zanima, ali je sploh smiselno prijaviti projekt takšne zasnove?

Les, ki ga boste spremenili v izdelek, ni oprema, pač pa material, ki je potreben za izvedbo aktivnosti in s tem upravičen strošek (glej opombo). Če bodo tudi ponjave ostale sestavni del izdelka, velja za njih isto. Če pa boste ponjave potrebovali za zaščito pri delu in jih boste po izdelavi izdelka uporabljali še za druge projekte, so oprema. V kolikor ne gre za opremo, so stroški upravičeni. O smiselnosti prijave aktivnosti se odločite sami.
Opomba: Če bo šola izdelek uporabljala tudi po koncu aktivnosti, je potrebno les in ves ostali material, ki je bil kupljen za izdelavo izdelka, preknjižiti v stroške osnovnih sredstev. Mi bomo v času izvajanja vaše aktivnosti (do odobritve končnega poročila oz. izstavitve vašega računa) les in ostalo nakupljeno za izdelavo izdelka obravnavali kot material, ne kot osnovno sredstvo, tako da je strošek upravičen.

(16.9.2018) Kako je s soglasjem za fotografiranje in objavo izdelkov dijakov? Poskrbimo organizatorji sami za soglasja?

Tako je, soglasja dijakov pridobi šola. Če v izjave, ki so jih podpisovali ob začetku šolskega leta niste vključili soglasja k objavi fotografij, imen ipd. v “s šolo povezanimi projekti, njihovo dokumentacijo in spletnimi stranmi”, predlagam, da posebna soglasja pridobite od tistih, ki bodo na fotografijah, v besedilih ali boste za njih izpolnili IND.

Vprašanja in odgovori v zvezi z izvajanjem (so)financiranih aktivnosti (za Javni poziv z dne 13.2.2018)

Naj ima račun zaporedno številko, kot mu jo da šola, ali številko pogodbe RaSTa (450-5/2018/itd.)?

Št. računa da vaša šola po svojih evidencah. Prosimo pa, da:

  1. je storitvi navedeno: Projekt RaST, ime vaše aktivnosti, po pogodbi 450-5/2018/zadnja številka vaše pogodbe.
  2. postavke na računu naj bodo razdeljene na Delo in Drugi stroški (kot je v pogodbi); če prenašate pogodbene vrednosti med tema dvema postavkama, morate to pred izdajo računa navesti v Sprotnem poročilu, ki (na drugem listu dokumenta) spremlja Zahtevek za izplačilo sredstev, po odobritvi katerega nam izstavite račun.

Naj z zahtevki za izplačilo čakamo do konca aktivnosti ali jih izstavljamo sproti?

Kar lahko, nam izstavite takoj oz. sproti (1x na mesec), da lahko “vsak trenutek” poročamo MIZŠ o porabljenih sredstvih.

Glede na 7. člen pogodbe, 4. odstavek moramo voditi časovnico mentorjev. Ali imate morda kakšen obrazec za časovnico ali navodilo, kaj naj vsebuje?

Uporabljate lahko svojo časovnico, morate pa jo imeti (in hraniti pri sebi). Če vam je lažje, lahko uporabljate predlogo MIZŠ, ki je naložena tukaj pod Javni poziv … (objavljen 13.2.2018…)

SEZNAM PRISOTNIH (“Lista prisotnosti”)

Za vsak dan/termin izvajanja aktivnosti, ki je (so)financirana iz projekta RaST, je potrebno izpolniti in s strani odgovorne osebe podpisati Seznam prisotnih (vnesejo in podpišejo se tako udeleženci/dijaki kot mentorji). Original je potrebno poslati na naslov: RaST, II. gimnazija Maribor, Trg M. Zidanška 1, 2000 Maribor.

Na voljo sta dve možnosti vodenja prisotnosti, izberete eno, tisto, ki vam bolj ustreza:

POROČILA

Končni poročili izvajalec odda po izvedbi aktivnosti in pred izstavitvijo (zadnjega) računa. Preden ju podpiše, ju pošlje (v Wordu in Excelu) vodji projekta v odobritev. Po odobritvi podpisan sken vsakega posebej priloži izstavljenemu e-računu (ki ima torej 2 prilogi!).

Vmesno poročilo mora izvajalec/šola oddati vsakič, ko želi pred zaključkom izvedbe aktivnosti prejeti porabljena finančna sredstva oz. plačilo za del izvedene aktivnosti (največ 80% pogodbene vrednosti). Postopek oddaje je enak kot za končni poročili (glej zgoraj).

Obrazca za vnos podatkov o spremembi izvedbe aktivnosti zaradi Covid-19. Izberite ustreznega (sta delno različna za šole in druge izvajalce):

EVALVACIJSKA VPRAŠALNIKA (nova za obdobje 1.3. – 30.6.2021)

Pred izstavitvijo (zadnjega) računa za izvedeno aktivnost, morajo mentor in dijaki izpolniti spodnja vprašalnika. Izpolnjujejo se naj v zadnjem delu aktivnosti ali po njej. Evalvacijo izvaja Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (CRSN PeF UL).

SAMO ZA ŠOLE: INDIVIDUALIZIRAN NAČRT DELA DIJAKINJE/DIJAKA (IND)

Šole morajo za nadarjene dijakinje in nadarjene dijake, ki so vključeni v aktivnosti (so)financirane iz projekta RaST, sestaviti oz. izpolniti in pri sebi hraniti individualiziran načrt dela (IND) dijakinje/dijaka.  Za potrebe projekta smo razvijali obrazec tako, da poenostavlja sestavljanje oz. izpolnjevanje IND-a, zato je za različna šolska leta različen oz. dodelan. Uporabljajte za ustrezno šolsko leto! Seveda pa lahko šola za IND uporablja obrazce, ki jih je uporabljala do sedaj. Vsekakor mora biti v IND-u dijaka pri aktivnosti, ki je (so)financirana iz projekta RaST, razvidno, da gre za takšno aktivnost.

Vprašanja in odgovori:

Če sem pravilno razumela, vam IND-ov NE rabimo posredovati in je dovolj, da jih v fizični obliki hranimo na šoli? Ali lahko obstoječi obrazec za izdelovanje IND-ov prilagodimo svojim potrebam? (15. 6. 2018)

Drži, IND-e izpolnite in hranite pri sebi.

Drži tudi, da lahko IND prilagodite svojim potrebam, mora pa biti razvidno, da je dijak obiskoval aktivnosti, ki so organizirane ali (so)financirane v okviru projekta RaST (npr. navedete ime aktivnosti in pripišete, “ki je potekala v okviru projekta RaST”).


Kontakt

dr. Marko Ivanišin, vodja projekta
T: 02 330 44 60
E: marko.ivanisin@druga.si

Nataša Kostanjevec, sodelavka na projektu
T: 02 330 44 60
E: natasa.kostanjevec@druga.si

RaST na II. gimnaziji Maribor
Trg Miloša Zidanška 1
2000 Maribor

Return to top of page